Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

HIGHER EDUCATION - SPEAKING

học từ vựng

0%

Từ cần học

local

/ˈləʊ.kəl/

địa phương

a local train

original

/əˈrɪdʒ.ən.əl/

(thuộc) nguyên bản chính, bản gốc

the Indians were the original inhabitants of North America

Chọn tất cả