Atomic

TOEIC (NEW)

HIRING AND TRAINING

học từ vựng

0%

Từ cần học

update

/ʌpˈdeɪt/

cập nhật

update a dictionary

training

/ˈtreɪ.nɪŋ/

sự đào tạo

training of troops

mentor

/ˈmen.tɔːr/

người cố vấn

hire

/haɪər/

thuê (lao động)

hire a bicycle

generate

/ˈdʒen.ə.reɪt/

tạo ra

generate heat

adaptable

/əˈdæp.tə.bəl/

có khả năng thích ứng

he is not very adaptable

timekeeping

/ˈtaɪmˌkiː.pɪŋ/

khả năng đúng giờ

assign

/əˈsaɪn/

phân công, phân việc

the teacher has assigned each of us a holiday task

conduct

/kənˈdʌkt/

tiến hành

good conduct

success

/səkˈses/

sự thành công

make a success for something

praise

/preɪz/

ca ngợi, tán dương

the guests praised the meal

purpose

/ˈpɜː.pəs/

mục đích, ý định

what's your purpose in going to Canada?

reject

/rɪˈdʒekt/

từ chối

reject an opinion

Chọn tất cả