17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

meeting

cuộc họp, hội nghị

Xóa

sneakers

giày thể thao

Xóa

interesting

thú vị

Xóa

quit

từ bỏ, rời khỏi

Xóa

overtime

giờ làm thêm (ngoài giờ thường lệ)