Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

bowl

/bəʊl/

(thường dùng trong từ ghép) bát tô

a sugar bowl

starter

/ˈstɑː.tər/

món khai vị

of the five starters in the race, only three finished

crab

/kræb/

con cua; thịt cua

soup

/suːp/

xúp, canh

will you have some soup before the meat course?

sandwich

/ˈsæn.wɪdʒ/

bánh xăng-uých, bánh mì kẹp

chicken sandwich

pack

/pæk/

bó, gói, bọc

he carried his belongings in a pack on his back

sparkling

/ˈspɑː.klɪŋ/

(nước) có ga

sparkling wine

Chọn tất cả