Giả lập hội thoại


Good afternoon, Mr. Smith.

Chào ngài Smith.

Good afternoon, miss Sam. Did you finish those letters?

Chào buổi chiều, Sam. Cô hoàn thành xong những bức thư kia chưa?

I typed and signed them already.

Tôi gõ và kí hết rồi.

Did you make any copies of them?

Cô có làm bản copy nào không?

Yes, sir. I sent them already.

Có thưa sếp. Tôi đã làm và gửi đi rồi ạ.

Did Mr. White arrive?

Ông White có đến không?

Yes, sir.

Có, thưa ngài.

What time did he arrive?

Thế ông White tới khi nào?

About 2 o'clock but he didn’t have time to stay.

Khoảng 2 giờ ạ, nhưng ông ấy không có nhiều thời gian để ở lại lâu đâu ạ.

Okay, I see, what about the table at “Mario” Restaurant tonight?

Ok, tôi hiểu, thế còn việc đặt bàn ở nhà hàng Mario tối nay thì sao?

I reserved already, 1 table for four at 8 pm.

Tôi đã đặt rồi ạ, 1 bàn 4 người 8h tối nay thưa sếp.