Giả lập hội thoại


Excuse me! Can you tell me the way to the museum?

Xin lỗi Cậu có thể cho tớ biết đường đến bảo tàng được không?

It’s this way. Go straight ahead at the traffic lights. Turn right. Go down the street. Walk past the park, and keep going straight until you see the sign for the museum.

Hãy đi theo con đường này. Đi thẳng về phía trước tại đèn giao thông. Rẽ phải. Đi dọc theo con phố. Đi bộ qua công viên, và tiếp tục đi thẳng cho đến khi bạn nhìn thấy bảng hiệu cho bảo tàng.

Great! Thanks for your help.

Tuyệt vời! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

You’re welcome.

Không có gì