Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

museum

/mjuːˈziː.əm/

viện bảo tàng

sign

/saɪn/

dấu hiệu; ký hiệu

talk by signs

traffic

/ˈtræf.ɪk/

sự đi lại, sự giao thông

there's usually a lot of traffic at this time of day

park

/pɑːk/

công viên; vườn hoa

Chọn tất cả