Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What do you do every morning?
Cậu làm gì vào mỗi sáng?
Well, I wake up at 7 a.m. I brush my teeth and I wash my face.
À thì, tớ thức dậy lúc 7 giờ sáng. Tớ đánh răng và rửa mặt.
Do you usually have breakfast before you go to school?
Cậu có thường ăn sáng trước khi đến trường không?
Yes, I usually have sandwiches. At 8 a.m, I go to school.
Có, tớ thường ăn sáng với bánh sandwich. 8 giờ sáng, tôi đi học.
Do you go home for lunch?
Cậu có về nhà ăn trưa không?
Yes, I finish school at half-past eleven. At 12 o’clock, I have lunch
Có, tớ học xong lúc 11 giờ rưỡi. Tôi ăn trưa lúc 12 giờ.
What do you usually do in the afternoon?
Cậu thường làm gì vào buổi chiều?
I take a nap for half an hour. Then at one twenty, I go back to school
Tớ ngủ trưa khoảng nửa tiếng. Sau đó tớ trở lại trường học lúc một giờ hai mươi.
What time do you usually have dinner?
Cậu thường ăn tối lúc mấy giờ?
I have dinner after I have a shower at a quarter to seven.
Tớ ăn tối sau khi tớ tắm lúc 7 giờ kém mười lăm.
Học câu