Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Have you met her sister?
Bạn đã gặp chị cô ấy chưa?
Yeah. I could hardly tell them apart. I kept mixing up their names.
Ừ, trông họ thật giống nhau. Tớ hầu như chẳng thể phân biệt họ. Tớ cứ nhầm tên 2 chị em với nhau suốt thôi.
I know, because they are twins.
Tôi biết, bởi vì họ là sinh đôi mà.
It’s lovely that they look so similar and they have the same personality too. They’re both funny, and hard-working.
Thật là đáng yêu rằng họ trông giống nhau và họ lại cũng có chung tính cách. Cả 2 đều vui tính, chăm chỉ.
Yeah, I agree. Her sister is just as intelligent as she is.
Ừ, tôi đồng ý. Chị cô ấy cũng thông minh như cô ấy.
Học câu