Giả lập hội thoại


Hello, Tom's speaking.

XIn chào Tom đang nói đây.

Hi Tom, this is Mary. Is your sister in?

Xin chào Tom, đây là Mary. Chị của anh có đấy không?

No, she’s at the hair salon. Can I take a message?

Không, chị ấy đang ở salon tóc. Tôi có thể có lời nhắn từ anh chứ?

Yes, could you tell her to call me back, please?

Vâng, anh có thể bảo cô ấy gọi lại cho tôi được chứ?

Sure.

Chắc chắn rồi.

Thanks. Bye.

Cảm ơn anh. Tạm biệt.

Bye.

Tạm biệt.