Giả lập hội thoại


Hello. This is Ron Holland. I’d like to make an appointment to see Dr. Hudson

Xin chào, tôi là Ron Holland. Tôi muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ Hudson.

Certainly. What is your problem?

Chắc chắn rồi. Vấn đề của anh là gì vậy?

I’d like to have my monthly check-up.

Tôi muốn khám định kì hằng tháng.

Fine. When would you be available to come to see Dr. Hudson?

Được rồi. Vậy khi nào anh có thể gặp bác sĩ Hudson được?

Any day next week in the evening would be great.

Bất cứ ngày nào vào buổi tối của tuần sau đều được.

How about tomorrow at 6 o’clock?

Ngày mai lúc 6 giờ thì sao?

Sure, tomorrow works great for me. Thank you.

Ổn đấy. Ngày mai phù hợp với tôi. Cảm ơn bạn.

We’ll see you tomorrow Mr Ron. Goodbye.

Gặp anh vào ngày mai, anh Ron. Tạm biệt.