Giả lập hội thoại


Doctor, what do you think I should do to stay healthy?

Bác sỹ, ông nghĩ tôi nên làm gì để khỏe mạnh?

You need to eat healthy foods and avoid unhealthy foods.

Bạn cần ăn đồ ăn lành mạnh và tránh ăn đồ ăn không lành mạnh.

What are healthy foods?

Đồ ăn lành mạnh là gì?

They are fresh fruits, vegetables, and dairy.

Chúng là hoa quả tươi, rau củ, và bơ sữa.

What things should I avoid?

Tôi nên tránh ăn đồ gì?

You need to avoid sugar.

Bạn nên tránh ăn đường.