Giả lập hội thoại


What’s your family name?

Họ của anh là gì?

It's Lincoln. L-I-N-C-O-L-N.

Lincoln. L-I-N-C-O-L-N.

And what’s your first name?

Còn tên của anh?

It’s Abraham.

Là Abraham.

How do you spell it?

Anh đánh vần nó như thế nào?

A-B-R-A-H-A-M.

A-B-R-A-H-A-M.

And what’s your phone number?

Và số điện thoại của anh là gì?

It’s 1-2-3-0-2-5-6-1-9.

Nó là 1-2-3-0-2-5-6-1-9.