Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What’s your family name?
Họ của anh là gì?
It's Lincoln. L-I-N-C-O-L-N.
Lincoln. L-I-N-C-O-L-N.
And what’s your first name?
Còn tên của anh?
It’s Abraham.
Là Abraham.
How do you spell it?
Anh đánh vần nó như thế nào?
A-B-R-A-H-A-M.
A-B-R-A-H-A-M.
And what’s your phone number?
Và số điện thoại của anh là gì?
It’s 1-2-3-0-2-5-6-1-9.
Nó là 1-2-3-0-2-5-6-1-9.
Học câu