Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

family name

/ˈfæm.əl.i ˌneɪm/

họ (tên)

first name

/ˈfɜːst ˌneɪm/

tên

spell

/spel/

đánh vần

be under the spell

phone number

/ˈfəʊn nʌmbə(r)/

Số điện thoại

Chọn tất cả