Giả lập hội thoại


What's the weather like in your hometown?

Thời tiết ở quê cậu thế nào?

Well, there are four seasons: spring, summer, autumn, and winter.

À, có 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông.

What kind of weather do you like?

Cậu thích kiểu thời tiết thế nào?

I like the cold because I love winter fashion.

Tớ thích cái lạnh bởi vì tớ yêu thời trang mùa đông.

Do you like the rain?

Cậu có thích mưa không?

Yes, I do. I like the rain because I like to jump in puddles and get wet.

Có chứ. Tớ thích mưa bởi vì tớ thích nhảy vào các vũng nước và nghịch nước.