Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What's the weather like in your hometown?
Thời tiết ở quê cậu thế nào?
Well, there are four seasons: spring, summer, autumn, and winter.
À, có 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông.
What kind of weather do you like?
Cậu thích kiểu thời tiết thế nào?
I like the cold because I love winter fashion.
Tớ thích cái lạnh bởi vì tớ yêu thời trang mùa đông.
Do you like the rain?
Cậu có thích mưa không?
Yes, I do. I like the rain because I like to jump in puddles and get wet.
Có chứ. Tớ thích mưa bởi vì tớ thích nhảy vào các vũng nước và nghịch nước.
Học câu