Giả lập hội thoại


Can I help you?

Tôi có thể giúp gì được cho bạn không?

Yes, I’m looking for a T-shirt, in a size medium.

Có đấy, tôi đang tìm một cái áo phông - với kích cỡ trung bình

Let’s see…here’s a nice white one. What do you think?

Để xem nào...đây có một cái màu trắng đẹp này. Cô nghĩ sao?

I think I’d rather it's in blue.

Tôi nghĩ là tôi thích nó màu xanh nước biển hơn.

OK…here’s a blue one, in a medium size. Would you like to try it on?

OK...cái màu xanh nước biển đây, cỡ trung bình. Cô có muốn mặc thử nó không?

OK…yes, I love it. It fits perfectly. How much?

OK….Tôi yêu nó. Nó vừa với tôi một cách hoàn hảo. Bao nhiêu thế?

It’s $50. It will be $53 with tax.

$50. Nó sẽ là $53 với thuế.

It’s a bit expensive! Do you have any cheaper ones?

Nó hơi đắt! Bạn có cái nào rẻ hơn không?

I'm sorry. That is the cheapest we have.

Tôi xin lỗi. Đó là cái rẻ nhất mà chúng tôi có.

Alright. I’ll take it.

Được rồi. Tôi sẽ lấy nó.