Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

lobster

/ˈlɒb.stər/

tôm hùm

unforgettable

/ˌʌn.fəˈɡet.ə.bəl/

không thể nào quên

an unforgettable holiday

glamour

/ˈɡlæm.ər/

sức hấp dẫn, sức quyến rũ

breathtaking

/ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/

đẹp, tuyệt vời tới nức lòng

a breathtaking view

scenery

/ˈsiː.nər.i/

phong cảnh

stop to admire the scenery

entertainment

/en.təˈteɪn.mənt/

sự giải trí

the entertainment of a group of foreign visitors

spectacular

/spekˈtæk.jə.lər/

đẹp mắt, ngoạn mục

a spectacular display of firework

industry

/ˈɪn.də.stri/

ngành công nghiệp

heavy industry

opportunity

/ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/

cơ hội, thời cơ

don't miss this opportunity, it never comes again

logical

/ˈlɒdʒ.ɪ.kəl/

lô-gích, hợp lý

unbelievable

/ˌʌn.bɪˈliː.və.bəl/

không thể tin được

her excuse was frankly unbelievable

accommodation

/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/

phòng để ở, chỗ ở

wanted, accommodation for a young married couple

Chọn tất cả