Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

HOME LIFE - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

running

/ˈrʌn.ɪŋ/

sự quản lý, sự điều khiển, sự trông nom

household

/ˈhaʊs.həʊld/

hộ gia đình, gia đình

household duties

dress

/dres/

mặc quần áo, ăn mặc

rush

/rʌʃ/

đi vội; làm vội

rush at the enemy

eel

/iːl/

 con lươn

mend

/mend/

vá, sửa sang, tu bổ

mend shoes

responsibility

/rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/

trách nhiệm

bear full responsibility for the consequences

caring

/ˈkeə.rɪŋ/

quan tâm tới người khác, chu đáo

caring parents

suitable

/ˈsuː.tə.bəl/

phù hợp, thích hợp

a suitable date

obedient

/əˈbiː.di.ənt/

biết vâng lời, dễ bảo, ngoan ngoãn

obedient children

hard-working

/ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ/

siêng năng, chăm chỉ

pressure

/ˈpreʃ.ər/

sức ép, áp lực 

the pressure of the water caused the wall of the dam to crack

garbage

/ˈɡɑː.bɪdʒ/

rác, rác rưởi

garbage collection

mischievous

/ˈmɪs.tʃɪ.vəs/

tinh nghịch, tai quái

Chọn tất cả