Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

HOME LIFE - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

base

/beɪs/

cơ sở, nền tảng

the base of a column

separately

/ˈsep.ər.ət.li/

riêng rẻ, phân biệt, tách biệt

they are now living separately

permit

/pəˈmɪt/

cho phép

we do not permit smoking in the office

prepare

/prɪˈpeər/

chuẩn bị

prepare a meal

rule

/ruːl/

phép tắc, điều lệ, quy tắc

grammar rules

lab

/læb/

phòng thí nghiệm

I'll meet you outside the science lab

unlike

/ʌnˈlaɪk/

không giống, khác với

they are so unlike, nobody would believe they were sisters

frankly

/ˈfræŋ.kli/

một cách thẳng thắn, một cách trung thực

tell me frankly what's wrong

secure

/sɪˈkjʊər/

an toàn, yên tâm

a secure investment

Well-behaved

Well-behaved

có hạnh kiểm tốt, có giáo dục

supportive

/səˈpɔː.tɪv/

ủng hộ, khuyến khích; thông cảm

she has been very supportive during my illness

confidence

/ˈkɒn.fɪ.dəns/

sự tự tin

loose confidence in somebody

annoy

/əˈnɔɪ/

làm cho tức giận, làm bực mình

she was annoyed by his indelicate remarks

Chọn tất cả