Atomic

600 từ vựng toeic

Hopitals : Bệnh Viện

học từ vựng

0%

Từ cần học

admit

/ədˈmɪt/

thú nhận, thừa nhận; cho vào, nhận vào, kết nạp

each ticket admits two people to the party

designate

/ˈdez.ɪɡ.neɪt/

chỉ rõ, định rõ

ambassador designate

identify

/aɪˈden.tɪ.faɪ/

nhận ra, nhận biết, nhận diện; đồng nhất, đồng cảm, đồng hóa

can you identify your umbrella among this lot?

mission

/ˈmɪʃ.ən/

sứ mệnh, nhiệm vụ

the mission of the poets

permit

/pəˈmɪt/

giấy phép, sự cho phép

we do not permit smoking in the office

pertinent

/ˈpɜː.tɪ.nənt/

thích hợp, thích đáng, đúng chỗ; đi thẳng vào (vấn đề...)

aperient remark

procedure

/prəˈsiː.dʒər/

thủ tục, các bước tiến hành (cho đến khi hoàn thành công việc)

usual procedure

result

/rɪˈzʌlt/

kết quả, đáp số

the results will be announced at midnight

statement

/ˈsteɪt.mənt/

sự bày tỏ, sự trình bày, sự phát biểu

clearness of statement is more important than beauty of language

usually

/ˈjuː.ʒu.ə.li/

thông thường, thường lệ

what do you usually do on Sunday?

Chọn tất cả