Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

house

/haʊs/

nhà, căn nhà

be quiet or you will wake the whole house

room

/ruːm/

phòng

he's in the next room

garage

/ˈɡær.ɑːʒ/

nhà để xe, ga-ra

yard

/jɑːd/

sân vườn

door

/dɔːr/

cửa ra vào

the front door

window

/ˈwɪn.dəʊ/

cửa sổ

I saw them through the window

fence

/fens/

hàng rào

gate

/ɡeɪt/

cổng

a wooden gate

chimney

/ˈtʃɪm.ni/

ống khói

factory chimneys

bedroom

/ˈbed.ruːm/

phòng ngủ

kitchen

/ˈkɪtʃ.ən/

nhà bếp

floor

/flɔːr/

sàn nhà

there weren't enough chairs so I had to sit on the floor

stair

/steər/

cầu thang

the child was sitting on the bottom stair

table

/ˈteɪ.bəl/

cái bàn

light

/laɪt/

đèn (điện)

the light of the sun (of a lamp)

wall

/wɔːl/

bức tường

the old town on the hill had a wall right round it

bathroom

/ˈbɑːθ.ruːm/

phòng tắm

toilet

/ˈtɔɪ.lət/

nhà vệ sinh, toa-lét

Chọn tất cả