Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Come in.
Xin mời vào.
You're Mr Carson, aren't you? Please sit down.
Ông Carson đấy phải không? Mời ông ngồi.
Thank you.
Cảm ơn.
What can I do for you, Mr Carson?
Tôi có thể giúp ông được gì, Ông Carson?
Well, I want to borrow some money.
Ư, tôi muốn vay một ít tiền.
What for?
Để làm gì thế?
I want to buy a car. I've been saving for two years.
Tôi muốn mua một chiếc xe hơi. Tôi đã dành dụm được 2 năm rồi.
Ah, how much have you saved?
Ồ, ông đã để dành được bao nhiêu rồi?
I've saved about a thousand pounds.
Tôi đã để dành được khoảng 1000 pao.
What are you reading?
Bồ đang đọc gì vậy?
The Godfather. It's about the Mafia in America. John told me to read it.
"Bố già". Cuốn sách nói về bọn ma-phi-a ở Mỹ. John bảo mình đọc đấy.
It's a very long book.
Cuốn sách này dài quá.
I know. I've been reading it for a month, and I haven't finished it yet!
Mình biết. Mình đọc một tháng nay mà chưa hết.
How many pages have you read?
Bồ đọc được bao nhiêu trang rồi?
About 400. I don't like long books.
Khoảng 400 trang. Mình chẳng ham đọc mấy cuốn sách dài đâu.
Neither do I!
Tớ cũng vậy.
Petrol, sir?
Đổ xăng phải không, thưa ông?
Please... fill it up.
Làm ơn đổ đầy.
Which grade?
Loại xăng nào?
Four star. It's nearly empty. I've been driving all day.
Loại 4 sao. Chà, bình xăng gần cạn rồi. Tôi đã lái xe cả ngày nay.
Oh, how far have you driven?
Ông lái xe được bao xa rồi?
About 400 miles. I've driven from Scotland.
Khoảng 400 dặm. Tôi ở Scotland tới mà.
Oh, that's a long way. Shall I check the oil and water?
Ồ, xa lắm. Để tôi kiểm tra dầu và nước bình nhé?
Please.
Được.
Hello, Jenny.
Chào Jenny.
Are you still working? It's time for lunch.
Chị vẫn còn đang làm việc đấy à? Tới giờ ăn trưa rồi.
I know. But I haven't finished these letters yet.
Biết rồi. Nhưng tôi chưa đánh máy xong mấy lá thư này.
They're important. Mr Power wants them this afternoon.
Quan trọng lắm. Ông Power cần có ngay chiều nay.
How long have you been typing?
Chị đánh được bao lâu rồi?
Since nine o'clock. I didn't stop for coffee.
Từ lúc 9 giờ. Tôi chẳng dừng tay để uống cà phê nữa.
How many have you done?
Chị đánh được mấy cái rồi?
Most of them. There are only two left.
Gần xong. Chỉ còn lại hai cái.
Well, do them after lunch.
Thì ăn trưa xong hãy làm.
No. I'll do them now.
Không được. Tôi phải làm ngay bây giờ.
O.K. See you this afternoon.
Thôi được. Chiều gặp lại nhé.
Học câu