Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

borrow

/ˈbɒr.əʊ/

vay, mượn

borrow money from a friend

thousand

/ˈθaʊ.zənd/

nghìn

I've got a thousand and one things to do

stop

/stɒp/

dừng, ngừng

rain stopped play

empty

/ˈemp.ti/

rỗng, trống không

an empty room

Chọn tất cả