17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

discuss

thảo luận, bàn luận, tranh luận

Xóa

project

dự án; đề án

Xóa

deadline

hạn chót

Xóa

anything

bất cứ gì

Xóa

tutoring class

lớp học gia sư

Xóa

sleep in

ngủ nướng

Xóa

go out

đi chơi