Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Psst! He'll be here tomorrow night...
Xuỵt! Tối mai hắn sẽ có mặt tại đây...
Will he? What time?
Vậy à? Mấy giờ?
About eight o'clock.
Khoảng 8 giờ.
Will he be at the station?
Hắn sẽ có mặt ở nhà ga chứ?
No, he'll be at the airport.
Không, hắn sẽ có mặt ở phi trường.
Right! I'll be there. Will he be alone?
Được! Tôi sẽ có mặt ở đó. Hắn ta đi một mình chứ?
No, he won't. He'll be with his wife.
Không. Hắn đi với vợ hắn.
Will you be there?
Anh sẽ có mặt ở đó chứ?
Yes. I'll be outside in the white Rover.
Có. Tôi sẽ ở ngoài và ngồi trong chiếc Rover màu trắng.
What about the money?
Còn tiền bạc thì sao?
Don't worry. It'll be there.
Đừng lo. Tiền sẽ có ở đó.
Ok. I'll see you tomorrow night.
Được rồi. Tối mai tôi sẽ gặp anh.
Học câu