17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

tomorrow

mai, ngày mai

Xóa

station

trạm, điểm, đồn, đài (phát thanh...)

Xóa

outside

bề ngoài, bên ngoài

Xóa

money

tiền, tiền tệ