Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

urgent

/ˈɜː.dʒənt/

khẩn cấp, khẩn, gấp

an urgent message

suppose

/səˈpəʊz/

nghĩ rằng, cho là

what do you suppose he wanted?

insurance

/ɪnˈʃɔː.rəns/

sự bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm

an insurance against fire

afford

/əˈfɔːd/

có khả năng chi trả

they walked because they couldn't afford [to take] a taxi

complete

/kəmˈpliːt/

hoàn thành; làm xong

a complete edition of Shakespeare's works

Chọn tất cả