17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

democracy

dân chủ

Xóa

justice

sự công bằng

Xóa

conjecture

sự phỏng đoán, sự ước đoán

Xóa

consensus

sự đồng lòng, sự nhất trí

Xóa

dogma

giáo điều, giáo lý

Xóa

framework

khuôn khổ

Xóa

compelling

hấp dẫn, thuyết phục

Xóa

flawed

không hoàn hảo, có tì vết

Xóa

valid

có hiệu lực

Xóa

result

kết quả

Xóa

reason

lý do

Xóa

sample

mẫu thử

Xóa

question

câu hỏi

Xóa

referee

trọng tài

Xóa

comment

lời bình luận

Xóa

concept

khái niệm, quan niệm

Xóa

freedom

sự tự do, quyền tự do

Xóa

credible

đáng tin, tin được

Xóa

ambiguous

khó hiểu, mơ hồ