Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I've got £3500.
Tôi có 3.500 pao.
I'm going to look at the car.
Tôi dự định tìm chiếc xe hơi.
If I like it, I'll buy it.
Nếu tôi thích, tôi sẽ mua nó.
That's a nice car, but I haven't got enough money.
Ðó là một chiếc xe hơi đẹp, nhưng tôi không có đủ tiền.
If I had enough money, I'd buy it!
Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua nó!
I've worked for an oil company for ten years.
Tôi đã làm cho một công ty dầu nhớt từ 10 năm nay.
I'm a Bachelor of Science in Engineering.
Tôi là Cử nhân khoa học khoa công trình.
I've got the qualifications.
Tôi có đủ trình độ chuyên môn.
I'm going to apply for the job.
Tôi đang xin việc làm.
If they offer me the job, I'll certainly take it
Nếu họ cho tôi một công việc, chắc chắn tôi sẽ nhận nó ngay.
I like that job, but I can't apply for it.
Tôi thích công việc đó, nhưng tôi không nộp đơn xin việc.
I haven't got the qualifications.
Tôi không có đủ trình độ chuyên môn.
If I had the qualifications, I'd apply for it.
Nếu tôi có đủ trình độ chuyên môn, tôi sẽ nộp đơn xin việc.
I'm a mechanic, and I know a lot about cars.
Tôi là một thợ máy, và tôi biết nhiều về xe hơi.
I've got a clean driving licence and enough money.
Tôi có một tấm bằng lái xe trong sạch và đủ tiền.
If they ask me, I'll go with them.
Nếu họ yêu cầu tôi, tôi sẽ theo họ.
I've got £1000, and a driving licence.
Tôi có 1.000 pao, và tôi có một bằng lái xe.
But I know very little about cars.
Nhưng tôi biết rất ít về xe hơi.
If I knew something about cars, I'd go with them.
Nếu tôi biết vài điều về xe hơi, tôi sẽ đến với họ.
I can speak French and German.
Tôi có thể nói tiếng Pháp và tiếng Ðức.
I'll apply for the job.
Tôi đang đăng ký tìm việc làm.
If I get it, I'll have to move to Switzerland.
Nếu tôi đăng ký được nó, tôi sẽ phải di chuyển đến Thụy Sĩ.
I can speak French, but I can't speak German.
Tôi có thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói tiếng Ðức.
If I could speak German, I would apply for the job.
Nếu tôi có thể nói tiếng Ðức, tôi sẽ nộp đơn xin việc.
I'm 19 and I'm interested in the job.
Tôi 19 tuổi và tôi thích việc làm đó.
I'll get more information if I phone them, and if the salary's good I'll apply!
Nếu tôi gọi cho họ tôi sẽ có nhiều thông tin hơn, và nếu lương hậu tôi sẽ nộp đơn.
I'm interested in the job, but I'm too old.
Tôi thích công việc đó, nhưng tôi lại quá già.
If I were younger, I'd apply.
Tôi sẽ đăng ký nó nếu tôi trẻ hơn.
Học câu