Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

qualification

/ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/

bằng cấp, tiêu chuẩn

physical qualifications for pilots

information

/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

thông tin

this book gives all sorts of useful information on how to repair cars

mechanic

/məˈkæn.ɪk/

thợ máy

certainly

/ˈsɜː.tən.li/

một cách chắc chắn

he will certainly die if you don't call a doctor

Chọn tất cả