Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

ILLITERACY - LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

reflect

/rɪˈflekt/

phản ánh, thể hiện

he looked at his face reflected in the mirror

imply

/ɪmˈplaɪ/

ngụ ý

silence implied consent

weakness

/ˈwiːk.nəs/

điểm yếu, nhược điểm, khuyết điểm

academic

/ˌæk.əˈdem.ɪk/

mang tính học thuật

academic year

realistic

/ˌrɪəˈlɪs.tɪk/

thực tế, có tính thực tế

motivate

/ˈməʊ.tɪ.veɪt/

thúc đẩy, làm động cơ thúc đẩy

be motivated by greed

maturity

/məˈtʃʊə.rə.ti/

tính trưởng thành

self-confidence

/ˌselfˈkɒn.fɪ.dəns/

sự tự tin; lòng tự tin

self-respect

/ˌself.rɪˈspekt/

lòng tự trọng, sự tự trọng

survey

/ˈsɜː.veɪ/

cuộc khảo sát, sự điều tra

surveying the crowds from a balcony

Chọn tất cả