17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

throughout

ở khắp nơi, khắp cả

Xóa

society

xã hội, đoàn thể

Xóa

highland

cao nguyên, miền sơn cước

Xóa

class

lớp học

Xóa

leave

bỏ đi, rời đi

Xóa

campaign

chiến dịch

Xóa

village

làng quê

Xóa

honorable

đáng tự hào, vinh dự

Xóa

material

tài liệu

Xóa

eradication

sự xóa bỏ, sự loại bỏ

Xóa

illiteracy

nạn mù chữ

Xóa

fight

cuộc chiến, sự đấu tranh, trận đánh

Xóa

against

phản, chống lại