Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

ILLITERACY - READING

học từ vựng

0%

Từ cần học

throughout

/θruːˈaʊt/

ở khắp nơi, khắp cả

throughout his life

society

/səˈsaɪ.ə.ti/

xã hội, đoàn thể

duties towards society

highland

/'hailənd/

cao nguyên, miền sơn cước

class

/klɑːs/

lớp học

the peasant class

leave

/liːv/

bỏ đi, rời đi

the train leaves Hanoi for Hue at 12.35

campaign

/kæmˈpeɪn/

chiến dịch

he fought in the North African campaign during the last war

village

/ˈvɪl.ɪdʒ/

làng quê

the village school

honorable

/ˈɒn.ər.ə.bəl/

đáng tự hào, vinh dự

material

/məˈtɪə.ri.əl/

tài liệu

building materials

eradication

/i,rædi'kei∫n/

sự xóa bỏ, sự loại bỏ

illiteracy

/ɪˈlɪt.ər.ə.si/

nạn mù chữ

fight

/faɪt/

cuộc chiến, sự đấu tranh, trận đánh

soldiers training to fight

against

/əˈɡenst/

phản, chống lại

we were rowing against the current

Chọn tất cả