Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

ILLITERACY - SPEAKING + LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

request

/rɪˈkwest/

thỉnh cầu, yêu cầu

lend

/lend/

cho mượn

can you lend me £10 until tomorrow

shore

/ʃɔːr/

bờ (sông, biển)

swim from the ship to the shore

blouse

/blaʊz/

áo phụ nữ

presentation

/ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/

thuyết trình

the cheque is payable on presentation

cassette

/kəˈset/

băng cát xét

a cassette recorder

regulation

/ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/

quy định, nội quy, điều lệ

textbook

/ˈtekst.bʊk/

sách giáo khoa

enforce

/ɪnˈfɔːs/

thực thi, làm cho có hiệu lực

Governments make laws and the police enforce them

beg

/beɡ/

xin, cầu xin, van xin

there are hundreds begging in the streets

warn

/wɔːn/

cảnh báo, nhắc chừng

"Mind the step" he warned

careful

/ˈkeə.fəl/

cẩn thận, thận trọng

lifeguard

/ˈlaɪf.ɡɑːd/

người cứu hộ (ở bể bơi, hồ bơi, bãi biển)

precious

/ˈpreʃ.əs/

quý giá, quý báu

the precious metals

broken

/ˈbrəʊ.kən/

bị gãy, bị vỡ

broken sleep

peek

/piːk/

nhìn lén

peek at somebody's diary

cheat

/tʃiːt/

gian lận (thi đấu; học hành)

accuse somebody of cheating at cards

Chọn tất cả