Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

ILLITERACY - WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

gradually

/ˈɡrædʒ.u.ə.li/

dần dần, từ từ

sharp

/ʃɑːp/

nhanh, mạnh, đáng kể

a sharp knife

trend

/trend/

xu hướng

the trend of prices is still upwards

region

/ˈriː.dʒən/

vùng, miền

the tropical region

contrast

/ˈkɒn.trɑːst/

sự tương phản, sự trái ngược

it is interesting to contrast the two writers

describe

/dɪˈskraɪb/

miêu tả, mô tả

words cannot describe the beauty of the scene

vary

/ˈveə.ri/

thay đổi, biến đổi

these fish vary in weight from 3lb to 5lb

suitable

/ˈsuː.tə.bəl/

phù hợp, thích hợp

a suitable date

researcher

/ri'sɜ:t∫ə[r]/

nghiên cứu viên, nhà nghiên cứu

literacy

/ˈlɪt.ər.ə.si/

sự biết chữ

fall

/fɔːl/

giảm, hạ xuống

the rain was falling steadily

slight

/slaɪt/

ít, không đáng kể, mong manh

a slight error

decline

/dɪˈklaɪn/

sụt giảm, suy yếu

I invited her to join us, but she declined

Chọn tất cả