Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

ILLNESS

học từ vựng

0%

Từ cần học

decrepit

/dɪˈkrep.ɪt/

già yếu

a decrepit horse

forensic

/fəˈren.zɪk/

(thuộc) pháp y

forensic medicine

prognosis

/prɒɡˈnəʊ.sɪs/

sự chẩn đoán bệnh, sự tiên lượng bệnh

terminal

/ˈtɜː.mɪ.nəl/

(thuộc) giai đoạn cuối cùng

terminal cancer

vein

/veɪn/

tĩnh mạch

pulmonary veins

wound

/wuːnd/

vết thương

a bullet wound

sharp-eyed

/ˌʃɑːpˈaɪd/

tinh mắt

detective

/dɪˈtek.tɪv/

thám tử trinh thám

ajar

/əˈdʒɑːr/

mở hé

the door was (stood) ajar

freezing

/ˈfriː.zɪŋ/

băng giá

autopsy

/ˈɔː.tɒp.si/

sự khám nghiệm tử thi

poison

/ˈpɔɪ.zən/

thuốc độc, chất độc

commit suicide by taking poison

murder

/ˈmɜː.dər/

vụ giết người, vụ ám sát

investigator

/ɪnˈves.tɪ.ɡeɪ.tər/

thanh tra, điều tra viên

persist

/pəˈsɪst/

kiên gan, bền bỉ, kiên trì

persist in one's opinion

aggravate

/ˈæɡ.rə.veɪt/

làm trầm trọng thêm

disease

/dɪˈziːz/

căn bệnh, bệnh tật

a serious disease

fatally

/ˈfeɪ.təl.i/

chí tử, một cách chết người

many people were fatally wounded during the bomb attack

cancer

/ˈkæn.sər/

bệnh ung thư

lung cancer

Chọn tất cả