Atomic

CEFR - Level A2

IN TOWN

học từ vựng

0%

Từ cần học

hotel

/həʊˈtel/

khách sạn

park

/pɑːk/

công viên

restaurant

/ˈres.trɒnt/

nhà hàng

bank

/bæŋk/

ngân hàng

can you jump over to the opposite bank?

map

/mæp/

bản đồ

a map of Vietnam

market

/ˈmɑː.kɪt/

chợ, khu chợ

she went to [the] market to sell what she has made

shop

/ʃɒp/

cửa hàng

a butcher's shop

cinema

/ˈsɪn.ə.mə/

rạp chiếu phim, điện ảnh

go to the cinema

airport

/ˈeə.pɔːt/

sân bay, phi trường

cafe

/'kæfei/

quán cà phê

town

/taʊn/

thị trấn

the historic town of Cambridge

library

/ˈlaɪ.brər.i/

thư viện

museum

/mjuːˈziː.əm/

bảo tàng

Chọn tất cả