Atomic

CEFR - Level B2

INFORMATION TECHNOLOGY

học từ vựng

0%

Từ cần học

run

/rʌn/

vận hành

run fast

database

/ˈdeɪ.tə.beɪs/

cơ sở dữ liệu

plug

/plʌɡ/

phích cắm

pull [out] the plug and let the water drain away

crash

/kræʃ/

hỏng, hư

the crash of dishes being dropped

attachment

/əˈtætʃ.mənt/

sự đính kèm

she's on attachment to the Ministry of Defence

charge

/tʃɑːdʒ/

nạp điện, sạc pin

arrested on a charge of murder (a murder charge)

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/

cuộc thí nghiệm, cuộc thử nghiệm

perform an experiment

store

/stɔːr/

lưu trữ (thông tin)

lay in stores of coal for the winter

signal

/ˈsɪɡ.nəl/

tín hiệu

a signal made with a red flag

interactive

/ˌɪn.təˈræk.tɪv/

tác động với nhau, tương tác

application

/ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/

ứng dụng

an application form

browse

/braʊz/

(máy tính) lướt web

I spent hours browsing in the bookshop

burn

/bɜːn/

chép ra, chép vào (đĩa CD)

cable

/ˈkeɪ.bəl/

dây cáp

wire

/waɪər/

dây điện

a coil of copper wire

Chọn tất cả