Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
This is IBC News.
Đây là Tin tức IBC.
Julian Snow, the missing ‘Daily News’ reporter, was interviewed this morning by Dominic Beale of IBC News in Mandanga.
Julian Snow, phóng viên mất tích của ‘Daily News, đã được phỏng vấn sáng nay bởi Dominic Beale từ Tin tức IBC ở Mandanga.
Julian, can you tell us how you were captured in the first place?
Julian, anh có thẻ kể cho chúng tôi lúc đầu bạn bị bắt giữ thế nào không?
Well, I was on my way to visit a village near the front line.
Thì, Tôi đang trên đường đến thăm một ngôi làng ở gần tiền tuyến.
I came round a bend in the road and there was a tree lying across the road.
Tôi đi tới một đoạn cua trên đường và có một cái cây nằm chắn ngang đường.
I only just managed to stop in time!
Tôi chỉ vừa mới dừng lại kịp lúc!
Suddenly, armed men appeared on all sides!
Bỗng dưng, mấy người đàn ông có vũ khí xuất hiện từ khắp phía!
What did you do?
Anh đã làm gì?
What would you do?
Anh thì sẽ làm gì?
I just sat there with my hands in the air!
Tôi chỉ ngồi đó, tay đưa lên không trung!
Anyway, they made me get out of the Land Rover, and made me line on the ground...
Họ bắt tôi ra khỏi chiếc Land Rover, và bảo tôi nằm trên nền đất...
I thought ‘This is it! They're going to shoot me!’
Tôi nghĩ ‘Thôi đây rồi! Chúng sẽ bắn tôi!’
I started saying my prayers!
Tôi bắt đầu cầu nguyện!
What happened next?
Điều gì xảy ra sau đó?
Well, they searched me.
Ồ, chúng lục soát tôi.
Of course, I didn't have any weapons, just a camera.
Dĩ nhiên, tôi chẳng mang vũ khí gì, chỉ có một chiếc máy ảnh.
It's funny, they let me keep it.
Buồn cười là chúng để tôi giữ nó.
Then they tied my hands together and blindfolded me.
Sau đó chúng cột tay tôi lại và bịt mắt tôi.
Then they made me get in the back of a truck and lie under some sacks.
Sau đó chúng bắt tôi vào sau một chiếc xe tải và nằm dưới vài cái giá.
I've no idea where they took me, except that it was quite a large training camp.
Tôi không biết chúng đưa tôi đi đâu, trừ việc rằng nơi đó là một trại khá lớn.
I was there for ten days.
Tôi ở đó 10 ngày.
Were you treated well?
Anh được đối xử tốt không?
Yes, I suppose I was.
Có, tôi nghĩ thế.
They let me walk about the camp and they let me take photographs, but they wouldn't let me photograph any faces.
Chúng để tôi đi bộ xung quanh trại và để tôi chụp ảnh, nhưng chúng không để tôi chụp bất cứ khuôn mặt nào.
I was able to interview some of the leaders.
Tôi còn có cơ hội phỏng vấn mấy tên thủ lĩnh.
How did you escape?
Anh trốn ra thế nào?
I didn't! They put me back in the truck, blindfolded me again,
Tôi không chốn! Chúng cho tôi vào sau xe tải, bịt mắt tôi lần nữa,
drove for a few hours, then made me get out, pointed me in the direction of town and let me go!
lái khoảng vài giờ, sau đó bắt tôi đi ra, chỉ tôi hướng đi về một thị trấn và thả tôi đi!
And what exactly did the guerrilla leaders say about the situation?
Vậy những tên thủ lĩnh quân du kích đó chính xác đã nói gì?
Ah! Well, if you want to know that, you'll have to buy tomorrow's ‘Daily News’...
Ah! Ồ, nếu bạn muốn biết thêm, bạn sẽ phải mua tờ ‘Daily News’ số ra ngày mai...
Học câu