Atomic

ENTERING UNIVERSITY

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

self-help

/ˌselfˈhelp/

tự lực

self-help is an important element in therapy for the handicapped

reforest

/ˌriːˈfɒr.ɪst/

trồng rừng lại

drought

/draʊt/

hạn hán

devastate

/ˈdev.ə.steɪt/

tàn phá, phá hủy

a house devastated by a bomb

permanent

/ˈpɜː.mə.nənt/

vĩnh cửu

she is looking for permanent employment

shorten

/ˈʃɔː.tən/

hạn chế

the days are beginning to shorten

exploitation

/ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/

sự lợi dụng, bóc lột

abuse

/əˈbjuːz/

sự lạm dụng

abuse one's authority

adolescence

/ˌæd.əˈles.əns/

thời thanh niên

contemporary

/kənˈtem.pər.ər.i/

đương thời

Dickens was contemporary with Thackeray

heighten

/ˈhaɪ.tən/

nâng cao, tăng cường

music to heighten the dramatic effect

outpost

/ˈaʊt.pəʊst/

đồn tiền tuyến

veteran

/ˈvet.ər.ən/

cựu chiến binh

a veteran politician

lodge

/lɒdʒ/

nhà nghỉ

dues

/dju:/

lệ phí

he received a large reward, which was no more than his due

organization

/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən/

tổ chức, cơ quan

he is involved in the organization of a new club

donor

/ˈdəʊ.nər/

người hiến tặng, người quyên góp

relief

/rɪˈliːf/

sự cứu trợ

the drug gives some relief to pain

Chọn tất cả