Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
We have many international students at my school.
Chúng tôi có nhiều sinh viên quốc tế ở trường của tôi.
Some of the students come from England.
Một số sinh viên đến từ Anh.
They speak English, but they have an accent that is different from a Canadian accent.
Họ nói tiếng Anh, nhưng họ có một giọng nói khác với giọng Canada.
Many students are from Japan.
Nhiều sinh viên đến từ Nhật Bản.
They are learning our language and our customs.
Họ đang học ngôn ngữ và phong tục của chúng tôi.
We have students from Germany, Italy, China, Korea and Iran.
Chúng tôi có nhiều sinh viên đến từ Đức, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.
We try to make those students feel welcome here.
Chúng tôi cố gắng làm cho những sinh viên này cảm thấy được chào đón ở đây.
The students like to see what is here.
Các sinh viên muốn xem có gì ở đây.
They go sightseeing.
Họ đi tham quan.
They visit all the places that the tourists like to go to.
Họ đến thăm tất cả những nơi mà du khách thích đến.
Niagara Falls and Toronto are interesting places to visit.
Thác Niagara và Toronto là những nơi thú vị để tham quan.
The students practice their English by talking to Canadians.
Các sinh viên thực hành tiếng Anh của mình bằng cách nói chuyện với người Canada.
When they first get here, we show them around.
Khi họ đến đây lần đầu, chúng tôi cho họ đi xem xung quanh.
They do many exercises to learn the language.
Họ làm nhiều bài tập để học ngôn ngữ.
They listen to English songs.
Họ nghe các bài hát tiếng Anh.
They read story books that are written in English.
Họ đọc những cuốn truyện được viết bằng tiếng Anh.
They listen to English language tapes.
Họ nghe băng tiếng Anh.
The best way to learn the language is to talk to other people.
Cách tốt nhất để học ngôn ngữ là nói chuyện với người khác.
It is good to ask questions in English.
Điều này rất hay để đặt câu hỏi bằng tiếng Anh.
Canadians try to be helpful to international students.
Người Canada cố gắng giúp đỡ những sinh viên quốc tế.
Some of the international students live with host families.
Một số sinh viên quốc tế sống với gia đình chủ nhà.
The host families have the students living in their homes.
Các gia đình chủ nhà có các sinh viên sống trong nhà của họ.
It is a good way for the host families and the students to make friends.
Đây là một cách tốt để các gia đình chủ nhà và các sinh viên gắn kết với nhau.
Many of the international students stay in contact with their friends and host families even after they have gone back to their homelands.
Nhiều sinh viên quốc tế giữ liên lạc với bạn bè và gia đình chủ nhà ngay cả khi họ trở về quê hương của họ.
The international students learn a lot from their host families because they eat Canadian foods, and they learn what it is like to live in a Canadian household.
Các sinh viên quốc tế học hỏi rất nhiều từ gia đình chủ nhà vì họ ăn đồ ăn Canada, và họ tìm hiểu những gì liên quan đến cuộc sống của một gia đình Canada.
Học câu