Atomic

600 từ vựng toeic

Inventory : Hàng Hóa / Kiểm Kê Hàng Hóa

học từ vựng

0%

Từ cần học

adjustment

/əˈdʒʌst.mənt/

điều chỉnh, chỉnh lý, sự sửa lại cho đúng

I've made minor adjustments to the plan

automatically

/ˌɔː.təˈmæt.ɪ.kəl.i/

‹một cách› tự động

crucial

/ˈkruː.ʃəl/

cốt yếu, chủ yếu, có tính quyết định

a crucial factor

discrepancy

/dɪˈskrep.ən.si/

‹sự› khác nhau, trái ngược nhau; không nhất quán/thống nhất

there is a considerable discrepancy (there were many discrepancies) between the two versions of the affair

disturb

/dɪˈstɜːb/

quấy rầy, quấy rối, làm náo động, gây náo loạn, làm ồn, làm phiền

don't disturb the papers on my desk

liability

/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/

trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý; nguy cơ, điều gây khó khăn trở ngại

liability for military service

reflection

/rɪˈflek.ʃən/

‹sự› phản chiếu, phản xạ, phản ánh, hình ảnh; phê phán, nhận xét

see one's reflection in the mirror

run

/rʌn/

chạy, vận hành, hoạt động, thực hiện

run fast

scan

/skæn/

xem lướt, xem qua

we scanned the sky for enemy planes

subtract

/səbˈtrækt/

trừ đi, khấu trừ; loại ra, lấy ra khỏi

6 subtracted from 9 is 3

tedious

/ˈtiː.di.əs/

chán ngắt, tẻ nhạt, nhạt nhẽo, buồn tẻ

a tedious lecture

verify

/ˈver.ɪ.faɪ/

kiểm tra lại, thẩm tra, xác minh

verify a statement

Chọn tất cả