Atomic

TOEFL (NEW)

INVESTIGATING CRIMES

học từ vựng

0%

Từ cần học

analyze

/ˈæn.əl.aɪz/

phân tích

to analyse a sentence grammatically

assail

/əˈseɪl/

chỉ trích

assailed with fierce blows to the head

objectively

/əbˈdʒek.tɪv.li/

một cách khách quan

judge things objectively

suspicious

/səˈspɪʃ.əs/

hay nghi ngờ, hay ngờ vực

a suspicious look

tolerate

/ˈtɒl.ər.eɪt/

chấp nhận, chịu đựng

I won't tolerate such behaviour (your behaving in this way)

versus

/ˈvɜː.səs/

chống lại, đấu với

Rex versus Crippen

force

/fɔːs/

lực lượng

the force of the blow

squash

/skwɒʃ/

đè bẹp

squashed tomatoes

barley

/ˈbɑː.li/

lúa mạch

spaceship

/ˈspeɪs.ʃɪp/

tàu vũ trụ, tàu không gian

alien

/ˈeɪ.li.ən/

người ngoài hành tinh

imprint

/ɪmˈprɪnt/

dấu vết, vết hằn

imprint one's hand in soft cement

bizarre

/bɪˈzɑːr/

kỳ quái, kỳ dị

hoax

/həʊks/

trò chơi khăm

curiosity

/ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/

sự tò mò

out of curiosity

infer

/ɪnˈfɜːr/

suy luận, suy ra

it is possible to infer two completely opposite conclusions of this set of facts

contrary

/ˈkɒn.trə.ri/

trái ngược

in a contrary direction

impair

/ɪmˈpeər/

gây bất lợi

loud noise can impair your hearing

hysteria

/hɪˈstɪə.ri.ə/

sự kích động, cuồng loạn

Chọn tất cả