Atomic

600 từ vựng toeic

Investments : Sự Đầu Tư

học từ vựng

0%

Từ cần học

aggressively

/ə'gresivli/

hung hăng, hùng hổ; tháo vát, xông xáo

attitude

/ˈæt.ɪ.tʃuːd/

quan điểm, thái độ (với ai hoặc cái gì); tư thế, điệu bộ, dáng dấp

what is the company's attitude to (towards) this idea?

commit

/kəˈmɪt/

gửi, giao, giao phó, ủy nhiệm, ủy thác; hứa, cam kết

commit a crime

conservative

/kənˈsɜː.və.tɪv/

bảo thủ, dè dặt, thận trọng

old people are usually more conservative than young people

fund

/fʌnd/

(n) nguồn tiền, quỹ dự trữ; kho; (v) tài trợ, cấp tiền cho

a disaster fund

invest

/ɪnˈvest/

Đầu tư

invest [one's money] in a business enterprise

long-term

/ˌlɒŋˈtɜːm/

dài hạn, dài ngày, lâu dài (Trái nghĩa: short-term)

a long-term commit-ment

portfolio

/ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/

danh mục đầu tư, danh sách vốn đầu tư (của 1 cty, ngân hàng...)

resource

/rɪˈzɔːs/

tài nguyên, tài sản

natural resources

return

/rɪˈtɜːn/

tiền lãi, tiền lời

return to Paris from London

wisely

/ˈwaɪz.li/

khôn ngoan, từng trải, thông thái, uyên bác

Chọn tất cả