Atomic

TOEIC (NEW)

INVESTMENTS

học từ vựng

0%

Từ cần học

return

/rɪˈtɜːn/

lợi nhuận

return to Paris from London

portfolio

/ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/

danh mục vốn đầu tư

long-term

/ˌlɒŋˈtɜːm/

dài hạn

a long-term commit-ment

invest

/ɪnˈvest/

đầu tư

invest [one's money] in a business enterprise

interest

/ˈɪn.trəst/

lợi tức, lãi

show [an] interest in something

aggressively

/ə'gresivli/

một cách quyết liệt

profit

/ˈprɒf.ɪt/

lợi nhuận, tiền lời

they're only interested in a quick profit

cash-flow

cash-flow

dòng tiền mặt, chu kỳ tiền mặt

share

/ʃeər/

cổ phiếu

your share of the cost is £10

speculative

/ˈspek.jə.lə.tɪv/

đầu cơ

his conclusions are purely speculative

bonds

/bɒnd/

trái phiếu

wisely

/ˈwaɪz.li/

một cách khôn ngoan

fund

/fʌnd/

quỹ, quỹ tiền

a disaster fund

commit

/kəˈmɪt/

cam kết, hứa

commit a crime

conservative

/kənˈsɜː.və.tɪv/

thận trọng, dè dặt

old people are usually more conservative than young people

Chọn tất cả