Atomic

TOEIC (NEW)

INVOICES

học từ vựng

0%

Từ cần học

terms

/tɜ:mz/

điều kiện, điều khoản

according to the terms of the contract

rectify

/ˈrek.tɪ.faɪ/

khắc phục, chỉnh sửa

rectify an error

order

/ˈɔː.dər/

đơn đặt hàng

names in alphabetical order

impose

/ɪmˈpəʊz/

bắt buộc, áp đặt

impose heavy taxes on luxury goods

mistake

/mɪˈsteɪk/

nhầm lẫn

you can't arrest me! There must be come mistake

efficient

/ɪˈfɪʃ.ənt/

hiệu quả

an efficient secretary

customer

/ˈkʌs.tə.mər/

khách hàng

charge

/tʃɑːdʒ/

tính phí

arrested on a charge of murder (a murder charge)

discover

/dɪˈskʌv.ər/

tìm ra, phát hiện ra

Columbus discovered America

invoice

/ˈɪn.vɔɪs/

hóa đơn

form

/fɔːm/

mẫu đơn

the slender graceful form

fill

/fɪl/

điền

fill a bottle with water

blank

/blæŋk/

chỗ trống

a blank sheet of paper

promptly

/ˈprɒmpt.li/

đúng giờ, không chậm trễ, kịp thời

compile

/kəmˈpaɪl/

tổng hợp

a guidebook compiled from a variety of sources

approximate

/əˈprɒk.sɪ.mət/

xấp xỉ, gần đúng

approximate calculation

Chọn tất cả