17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

traffic

sự đi lại, giao thông

Xóa

ignore

làm ngơ, bỏ qua

Xóa

fetch

đi lấy về, đi đem về, đón về