Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Starter)

IT

học từ vựng

0%

Từ cần học

computer

/kəmˈpjuː.tər/

máy vi tính

digital

/ˈdɪdʒ.ɪ.təl/

(thuộc) kỹ thuật số

disk

/dɪsk/

ổ đĩa

document

/ˈdɒk.jə.mənt/

tài liệu (trên máy tính)

electronic

/ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/

(thuộc) điện tử

an electronic calculator

file

/faɪl/

tệp, tập tin

hardware

/ˈhɑːd.weər/

phần cứng

software

/ˈsɒft.weər/

phần mềm

store

/stɔːr/

lưu trữ (thông tin)

lay in stores of coal for the winter

technology

/tekˈnɒl.ə.dʒi/

công nghệ

user-friendly

/ˌjuː.zəˈfrend.li/

dễ sử dụng, thân thiện với người dùng

a user-friendly keyboard

wireless

/ˈwaɪə.ləs/

không dây; vô tuyến

memory

/ˈmem.ər.i/

(máy tính) bộ nhớ

he has a good memory for dates

Chọn tất cả